ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΠΑ ΤΓ_2022-23_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

photo-bank-0001-min.jpg
photo-bank-0001-min.jpg

Σύμφωνα με τον κανονισμό πρακτικής άσκησης του Τμήματος Γεωγραφίας, δικαίωμα συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση έχουν οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται τουλάχιστον στο τρίτο έτος σπουδών και χρωστούν έως τέσσερα (4) μαθήματα από τα δύο (2) πρώτα έτη σπουδών. Ως κριτήριο κατάταξης (επιλογής) των φοιτητών σε Φορέα εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης για την ίδια χρονική περίοδο ορίσθηκε το ποσοστό των μαθημάτων που έχουν εξεταστεί επιτυχώς έως την περίοδο δήλωσης του Φορέα Πρακτικής Άσκησης πολλαπλασιαζόμενο επί το μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθημάτων που έχουν περάσει επιτυχώς οι φοιτητές/τριες.

Τα ποσοτικά αυτά κριτήρια επιλογής αφορούν στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των φοιτητών/τριών που έχουν δηλώσει ένα συγκεκριμένο Φορέα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερόμενων από τον Φορέα, θέσεων Πρακτικής Άσκησης. Το ίδιο κριτήριο προτεραιότητας θα ισχύει και στην περίπτωση όπου ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που θα δηλώσουν Πρακτική Άσκηση ως μάθημα επιλογής σε ένα ακαδημαϊκό έτος, θα υπερβαίνει τον αντίστοιχο εγκεκριμένο αριθμό θέσεων για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το Τμήμα στο συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος.

Στον επισυναπτόμενο πίνακα μπορείτε να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών/τριών του Τμήματος Γεωγραφίας για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023.

Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τεκμηριωμένη ένσταση επί των προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης αυτών. Μετά την εξέταση των πιθανών ενστάσεων από τα αρμόδια όργανα, ανακοινώνονται πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Επιστροφή στις Δημοσιεύσεις