Τμήμα Γεωγραφίας

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα επιλογής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας. Προσφέρεται σε φοιτητές/τριες που παρακολουθούν τα τρία τελευταία εξάμηνα σπουδών, είτε στο χειμερινό είτε στο εαρινό εξάμηνο. Για να έχει δικαίωμα ένας/μια φοιτητής/τρια να επιλέξει την Πρακτική Άσκηση πρέπει να οφείλει έως και 4 μαθήματα μέχρι και το δεύτερο έτος σπουδών. Η ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να γίνει έως και τον Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι δύο (2) μήνες (50 εργάσιμες ημέρες).


ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ

 • Η εφαρμογή στην πράξη της αποκτηθείσας γνώσης, η καλλιέργεια δεξιοτήτων και η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με νέας μορφής ειδικότητες και αντικείμενα αιχμής τόσο της Ανθρώπινης όσο και της Φυσικής Γεωγραφίας.
 • Να δοθεί η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/ήτριες να βελτιώσουν την κατάρτισή τους σε βασικές γνωστικές περιοχές της επιστήμης της Γεωγραφίας.
 • Η δημοσιοποίηση των δεξιοτήτων και των εν δυνάμει επαγγελματικών ικανοτήτων των μελλοντικών αποφοίτων του Τμήματος Γεωγραφίας.
 • Η δυνατότητα ουσιαστικής επαφής των φοιτητών/τριών με τον εργασιακό χώρο.
 • H εξοικείωση των μελλοντικών αποφοίτων του Τμήματος με την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας ώστε να είναι σε θέση να αναζητήσουν απασχόληση σε τομείς που καλύπτουν τα προσωπικά και επιστημονικά τους ενδιαφέροντα.
 • H απόκτηση επαγγελματικής συνείδησης από τους/τις φοιτητές/τριες καθώς και η απόκτηση διδακτικής εμπειρίας από τους/τις φοιτητές/τριες με την ευκαιρία που τους παρέχεται για δοκιμαστική διδασκαλία σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης. Έχει ήδη δοθεί η δυνατότητα (από τον Μάιο του 2008) στους απόφοιτους Γεωγράφους συμμετοχής στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για διορισμό τους στη Μέση Εκπαίδευση.


ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ

 • Μετά τη δήλωση του μαθήματος στη Γραμματεία οι φοιτητές/τριες πρέπει να δηλώσουν με σειρά προτίμησης 3 φορείς από την επικαιροποιημένη (ανά εξάμηνο) λίστα φορέων απασχόλησης.
 • Έχει προηγηθεί η ενημέρωση φοιτητών/τριων σχετικά με τη φύση και το αντικείμενο κάθε προσφερόμενης θέσης (κυρίως από τους Επόπτες Καθηγητές).
 • Παράλληλα δηλώνεται σε ειδικό έντυπο αίτησης η προτίμηση του φοιτητή/τριας για τη χρονική περίοδο εκπόνησής της Άσκησης.
 • Ακολουθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων και η κατανομή των φοιτητών/τριων στις διαθέσιμες θέσεις.
 • Για κάθε Πρακτική Άσκηση φοιτητή/τριας ορίζεται ένας/μια υπεύθυνος/η Καθηγητής/τρια–Επόπτης/τρια που είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας και μαζί με τον/την υπεύθυνο/η από τον φορέα ορίζει το αντικείμενο απασχόλησης στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης. Επιπλέον έχει τη συνεχή παρακολούθηση της πορείας της Άσκησης του/της φοιτητή/τριας.
 • Μετά την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης ο/η υπεύθυνος/η από τον φορέα καλείται να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του/της φοιτητή /τριας το οποίο αποστέλλει στον Καθηγητή/τρια-Επόπτη/τρια ο/η οποίος/α λαμβάνοντάς το υπόψη βαθμολογεί τον/την φοιτητή/τρια για το κατ’ επιλογήν μάθημα της Πρακτικής Άσκησης.
 • Επίσης ο/η φοιτητής/τρια αξιολογεί τον φορέα καταθέτοντας την εμπειρία του/της από την Πρακτική Άσκηση.

Επιστροφή στη Γονική Σελίδα