ΤΡΙΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Αλλαγές σε θέματα δεικτών ΕΚΤ μετά την ψήφιση του Κανονισμού Οmnibus

IMG_9123.jpg
IMG_9123.jpg

Με την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΚΤ (άρθρ. 273 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, «Omnibus»), καταργήθηκαν οι κοινοί/υποχρεωτικοί δείκτες που αναφέρονται στο είδος του νοικοκυριού. Σε περίπτωση συμπλήρωσης, ενημερώνονται οι ωφελούμενοι/ες συμμετέχοντες/ουσες, ότι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις:

«Δ1: Είστε μέλος νοικοκυριού στο οποίο κανείς δεν εργάζεται; Δ2: Είστε μέλος νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα στο οποίο κανείς δεν εργάζεται; και Δ3: Είστε μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα;», δεν θα τύχουν καμίας επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες όσον αφορά την εξαγωγή των τιμών των κοινών δεικτών ΕΚΤ.

Επιστροφή στις Δημοσιεύσεις