Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα επιλογής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφρικής και Τηλεματικής. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου ή επί πτυχίω, εκπαιδεύονται σε πρακτικό επίπεδο στο αντικείμενο της επιστήμης τους σε δημόσιους φορείς και ιδωτικούς (επιχειρήσεις) του χώρου της Πληροφορικής και Τηλεματικής

Στόχοι

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την εργασιακή πραγματικότητα του χώρου της Πληροφορικής και Τηλεματικής και η εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον. Απώτερος στόχος είναι η ποιοτική εξειδίκευση των φοιτητών όπου θα μπορούν με επιτυχία να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις της αγοράς εργασίας.

Προαπαιτούμενα

Για να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση οι φοιτητές του έκτου ή ογδόου εξαμήνου πρέπει να οφείλουν μόνο μέχρι πέντε (5) μαθήματα.Επίσης, τηρείται σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το μέσο όρο επίδοσης των υποχρεωτικών μαθημάτων των πρώτων 5 ή 7 (αντίστοιχα) εξαμήνων φοίτησης.

Περιληπτικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

  1. Οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές του έκτου ή ογδόου εξαµήνου θα πρέπει να οφείλουν µόνο µέχρι πέντε (5) µαθήµατα. Επίσης, θα τηρείται σειρά προτεραιότητας σύµφωνα µε το µέσο όρο επίδοσης των υποχρεωτικών µαθηµάτων των πρώτων πέντε ή επτά (αντίστοιχα) εξαµήνων φοίτησης.
  2. Μετά της δηµοσιοποίηση της ανακοίνωσης σχετικά µε το πρόγραµµα της Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος, οι φοιτητές/τριες που ήδη πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής σε αυτό.
  3. Μετά τη δήλωση του μαθήματος στη Γραμματεία οι φοιτητές/τριες πρέπει να δηλώσουν με σειρά προτίμησης 3 φορείς από την επικαιροποιημένη (ανά έτος) λίστα φορέων απασχόλησης.
  4. Η Πρακτική Άσκηση πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι δύο (2) μήνες (44 εργάσιμες ημέρες)
  5. Το αντικείµενο της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών πρέπει να είναι απαραιτήτως συναφές µε τις σπουδές τους και συναποφασίζεται από τον ασκούµενο, τον εκπαιδευτή (υπεύθυνο)από την πλευρά του φορέα (δημόσιου ή ιδωτικού) και το επιβλέπον µέλος ∆.Ε.Π. (επόπτη καθηγητή).
  6. Μετά τέλος της άσκησης οι φοιτητές παραδίδουν βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης από την εταιρεία, ερωτηµατολόγια αξιολόγησης και ολοκληρωµένη αναφορά της εργασίας τους στον επόπτη καθηγητή ο οποίος και την βαθµολογεί.

Επιστροφή στη Γονική Σελίδα