Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα επιλογής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφρικής και Τηλεματικής. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές/τριες του 6ου και 8ου εξαμήνου ή επί πτυχίω, εκπαιδεύονται σε πρακτικό επίπεδο στο αντικείμενο της επιστήμης τους σε δημόσιους φορείς και ιδωτικούς (επιχειρήσεις) του χώρου της Πληροφορικής και Τηλεματικής

Στόχοι

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την εργασιακή πραγματικότητα του χώρου της Πληροφορικής και Τηλεματικής και η εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον. Απώτερος στόχος είναι η ποιοτική εξειδίκευση των φοιτητών/τριών όπου θα μπορούν με επιτυχία να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις της αγοράς εργασίας.

Προαπαιτούμενα

Για να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση οι φοιτητές/τριες του έκτου ή ογδόου εξαμήνου πρέπει να οφείλουν μόνο μέχρι πέντε (5) μαθήματα.Επίσης, τηρείται σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το μέσο όρο επίδοσης των υποχρεωτικών μαθημάτων των πρώτων 5 ή 7 (αντίστοιχα) εξαμήνων φοίτησης.

Περιληπτικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

  1. Οι ενδιαφερόµενοι/ες φοιτητές/τριες του έκτου ή ογδόου εξαµήνου θα πρέπει να οφείλουν µόνο µέχρι πέντε (5) µαθήµατα. Επίσης, θα τηρείται σειρά προτεραιότητας σύµφωνα µε το µέσο όρο επίδοσης των υποχρεωτικών µαθηµάτων των πρώτων πέντε ή επτά (αντίστοιχα) εξαµήνων φοίτησης.
  2. Μετά της δηµοσιοποίηση της ανακοίνωσης σχετικά µε το πρόγραµµα της Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος, οι φοιτητές/τριες που ήδη πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής σε αυτό.
  3. Μετά τη δήλωση του μαθήματος στη Γραμματεία οι φοιτητές/τριες πρέπει να δηλώσουν με σειρά προτίμησης 3 φορείς από την επικαιροποιημένη (ανά έτος) λίστα φορέων απασχόλησης.
  4. Η Πρακτική Άσκηση πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι δύο (2) μήνες (50 εργάσιμες ημέρες)
  5. Το αντικείµενο της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών πρέπει να είναι απαραιτήτως συναφές µε τις σπουδές τους και συναποφασίζεται από τον/την ασκούµενο/η, τον/την εκπαιδευτή/τρια (υπεύθυνο/η) από την πλευρά του φορέα (δημόσιου ή ιδωτικού) και το επιβλέπον µέλος ∆.Ε.Π. (επόπτη/τρια καθηγητή/τρια).
  6. Μετά τέλος της άσκησης οι φοιτητές/τριες παραδίδουν βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης από την εταιρεία, ερωτηµατολόγια αξιολόγησης και ολοκληρωµένη αναφορά της εργασίας τους στον/στην επόπτη/τρια καθηγητή/τρια ο/η οποίος/α και την βαθµολογεί.

Επιστροφή στη Γονική Σελίδα