Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ

Από το 1999 η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (πρώην Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας) είναι θεσμοθετημένη στο πλαίσιο των παιδαγωγικών μαθημάτων σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το 2005-2008 επεκτάθηκε και σε άλλου χαρακτήρα δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης).

Τον Ιούλιο του 2011, η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (πρώην Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας) εντάχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου», με χρονική διάρκεια από 1/10/2010 έως 30/10/2015.

Σήμερα, η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων , το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους.

ΓΕΝΙΚΑ

Οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου πραγματοποιούν υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση κατά τη διάρκεια του 8ου εξαμήνου των σπουδών τους. Η Πρακτική Άσκηση στοχεύει στην ουσιαστική απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας των φοιτητών γύρω από γνωστικά αντικείμενα που άπτονται του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος και συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας. Αποτελεί απτή ευκαιρία για την καλλιέργεια επαγγελματικών δεξιοτήτων των τελειοφοίτων υπό καθοδήγηση και εποπτεία στον χώρο εργασίας, καθώς και δυνατότητα προσωπικής τους ενδυνάμωσης για την ανεύρεση εργασίας στο μέλλον.

Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί συνολικά δύο (2) μήνες (44 ημέρες) και πραγματοποιείται σε δύο (2) φάσεις:

  • σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (12 ημέρες), κατά τις οποίες οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν δέκα (10) ωριαίες διδασκαλίες του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας (ή/και μαθημάτων στα οποία έχει β΄ ανάθεση ο καθηγητής Οικιακής Οικονομίας) και ακολούθως να πραγματοποιήσουν δύο (2) ωριαίες διδακτικές παρουσιάσεις στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας στους μαθητές του Γυμνασίου με το οποίο συνεργάζονται,
  • σε Ιδιωτικούς εργασιακούς φορείς (32 ημέρες).

Ο φοιτητής υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την α΄ φάση της Πρακτικής Άσκησης σε Σχολεία προκειμένου να συμμετέχει στη β΄ φάση σε ιδιωτικούς φορείς. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης και των δύο (2) φάσεων, ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσε την Πρακτική του Άσκηση και συνεπώς δεν δικαιούται οικονομικής αποζημίωσης, ενώ υποχρεούται να επαναλάβει και τις δύο (2) φάσεις επιτυχώς.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δέσποινα Σδράλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Επιστ. Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Τμ. Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
210 9549217 – dsdrali@hua.gr

Μαρία Γκούσια, Ε.ΔΙ.Π.
Υπεύθυνη Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Τμ. Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
210 9549203 – mgousia@hua.gr

Επιστροφή στη Γονική Σελίδα