Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

Οι φοιτητές του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου πραγματοποιούν υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση κατά τη διάρκεια του 4ου έτους σπουδών.

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτικό μάθημα για τη λήψη του πτυχίου. Διαρκεί συνολικά τουλάχιστον δύο (2) μήνες και πραγματοποιείται σε δύο (2) φάσεις: σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πρακτική Άσκηση 1) και σε Ιδιωτικούς εργασιακούς φορείς (Πρακτική Άσκηση 2).


Δομή Πρακτικής

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ

Από το 1999 η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας είναι θεσμοθετημένη στο πλαίσιο των παιδαγωγικών μαθημάτων σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το 2005-2008 επεκτάθηκε και σε άλλου χαρακτήρα δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης).

Τον Ιούλιο του 2011, η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας εντάχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου», με χρονική διάρκεια από 1/10/2010 έως 30/10/2015.

Σήμερα, η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης απευθύνεται αποκλειστικά στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος του 4ου έτους σπουδών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές οι οποίοι:

 • έχουν περατώσει έως και το 6ο εξάμηνο των σπουδών τους,
 • έχουν παρακολουθήσει τα υποχρεωτικά σεμινάρια προετοιμασίας πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.

Η κατανομή των φοιτητών στις προσφερό­μενες από τους φορείς θέσεις απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη τις προ­τιμήσεις τους, γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:

 • τον μέσο όρο βαθμολογίας που συγκεντρώνει ο φοιτητής από τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μέχρι και το 3ο έτος των σπουδών του,
 • τον αριθμό των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μέχρι και το 3ο έτος των σπουδών του.

Συμπληρωματικά, οι Υπεύθυνοι του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης έχουν τη δυνατότητα, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να καλέσουν σε συνέντευξη τους ενδιαφερόμενους φοιτητές.

Η υποβολή των αιτήσεων για ένταξη στην Πρακτική Άσκηση γίνεται μαζί με την κατάθεση στην υπεύθυνη υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος της αναλυτικής βαθμολογίας του ενδιαφερόμενου ατόμου, έπειτα από σχετικό κάλεσμα στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η Πρακτική Άσκηση 1 πραγματοποιείται κατά το 7ο εξάμηνο σπουδών σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει διάρκεια 12 ημερών (κατά τις οποίες οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν 10 ωριαίες διδασκαλίες του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας και ακολούθως να πραγματοποιήσουν δύο ωριαίες διδακτικές παρουσιάσεις - μαθήματα στους μαθητές του Γυμνασίου με το οποίο συνεργάζονται).

Η Πρακτική Άσκηση 2 πραγματοποιείται κατά το 8ο εξάμηνο σπουδών σε ιδιωτικούς φορείς τόσο της Αττικής όσο και της Περιφέρειας και έχει διάρκεια 32 ημερών.

Πρακτική Άσκηση 1: 12 ημέρες

Πρακτική Άσκηση 2: 32 ημέρες

Σύνολο χρονικής διάρκειας Πρακτικής Άσκησης: 44 ημέρες οι οποίες αντιστοιχούν σε δύο (02) μήνες Πρακτικής Άσκησης.

Ο φοιτητής υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την Πρακτική Άσκηση 1 προκειμένου να συμμετάσχει στην Πρακτική Άσκηση 2. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης και των δύο (2) φάσεων, ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσε την Πρακτική του Άσκηση και συνεπώς δεν δικαιούται οικονομικής αποζημίωσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1)

Σκοπός

Κύριος σκοπός της Πρακτικής Άσκησης 1, που πραγματοποιείται στο 7ο εξάμηνο σπουδών, καθίσταται η βιωματική εξοικείωση των τελειοφοίτων του Τμήματος με τη σύγχρονη διδακτική πράξη και μεθοδολογία σε πραγματικό περιβάλλον τάξης, μέσω της παρακολούθησης και συμμετοχής τους στο καθημερινό Πρόγραμμα προεπιλεγμένων σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο παραπάνω πλαίσιο και μετά την ολοκλήρωση των παρακολουθήσεων διδασκαλίας του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας, αλλά και άλλων συναφών με αυτή γνωστικών αντικειμένων, οι φοιτητές του Τμήματος καλούνται να πραγματοποιήσουν διδακτικές παρουσιάσεις στους μαθητές του σχολείου με το οποίο συνεργάζονται.

Ειδικές πληροφορίες

Η Πρακτική Άσκηση 1 έχει χρονική διάρκεια 12 ημερών.

Η εποπτεία γίνεται από την Επιστημονικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, Επίκουρη Καθηγήτρια Δέσποινα Σδράλη.

Η αξιολόγηση γίνεται από τους επόπτες/καθηγητές των συνεργαζόμενων σχολείων, μέσω βαθμολογίας. Την τελική ευθύνη της αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης 1 του ασκούμενου ατόμου φέρει η Επιστημονικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις των εποπτών/καθηγητών.

Τα παραδοτέα των φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση 1 είναι τα κάτωθι:

 1. Παρουσιολόγιο της Πρακτικής Άσκησης για κάθε ασκούμενο φοιτητή (με συγκεκριμένες ημερομηνίες και υπογραφή από τον ασκούμενο και τον επόπτη καθηγητή).
 2. Έκθεση πεπραγμένων από τον κάθε ασκούμενο φοιτητή.
 3. Πρότυπο σχεδίου μαθήματος.
 4. Ερωτηματολόγια αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης 1.
 5. Βεβαίωση ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης 1 από τον επόπτη καθηγητή.

Κατά την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, συνυπογράφεται ανάμεσα στο σχολείο, τον ασκούμενο φοιτητή και το Πανεπιστήμιο, σύμβαση για Πρακτική Άσκηση, με στόχο την τυπική και ουσιαστική κατοχύρωση όλων των συμμετεχόντων στο εν λόγω πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές αμείβονται και ασφαλίζονται, κατά κινδύνου ατυχήματος, από το Πανεπιστήμιο.

Από 01/01/2014 προκειμένου ένας φορέας να μπορέσει να συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να εγγραφεί στο ΑΤΛΑΣ, Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών ΑΕΙ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η διαδικασία είναι πολύ απλή και γίνεται μέσω της ιστοσελίδας atlas.grnet.gr.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2)

Σκοπός

Στο 8ο εξάμηνο σπουδών υλοποιείται η Πρακτική Άσκηση 2 σε Ιδιωτικούς εργασιακούς φορείς, κατά την οποία οι φοιτητές, στο πλαίσιο της ενίσχυσης και κάλυψης όλων των επιστημονικών τομέων που διδάσκονται στο Τμήμα, απασχολούνται σε ιδιωτικούς φορείς Οικονομίας, Ειδικής Αγωγής, Συμβουλευτικής Κοινωνικών Ομάδων, Τουρισμού, Τέχνης και Πολιτισμού, Διατροφής, Περιβάλλοντος, Συμπεριφοράς Καταναλωτή, Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στόχος της Πρακτικής Άσκησης σε ιδιωτικούς φορείς είναι η σύνδεση των τελειοφοίτων με την αγορά εργασίας και η βιωματική εξοικείωσή τους, μέσω της ένταξής τους στον εργασιακό βίο της χώρας.

Ειδικές πληροφορίες

Η Πρακτική Άσκηση 2 έχει χρονική διάρκεια 32 ημερών.

Η Πρακτική Άσκηση στους ιδιωτικούς εργασιακούς φορείς μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο Νομό Αττικής είτε σε Νομούς της Περιφέρειας. Σε περίπτωση υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης εκτός Αττικής, το πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα μετακίνησης και διαμονής.

Η εποπτεία γίνεται από μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ του Τμήματος τα οποία ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Η αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης 2 γίνεται από τον υπεύθυνο του φορέα μέσω μιας έκθεσης αξιολόγησης. Την ευθύνη της αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης 2 του ασκούμενου ατόμου φέρουν τα αντίστοιχα Υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις των εποπτών φορέα. Την ευθύνη της τελικής αξιολόγησης του φοιτητή φέρει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος.

Τα παραδοτέα των φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση 2 είναι τα κάτωθι:

 1. Παρουσιολόγιο της Πρακτικής Άσκησης 2 για κάθε ασκούμενο φοιτητή (με συγκεκριμένες ημερομηνίες και υπογραφή από τον ασκούμενο και τον επόπτη του φορέα).
 2. Έκθεση πεπραγμένων από τον κάθε ασκούμενο φοιτητή.
 3. Ερωτηματολόγια αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης 2.

Κατά την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης 2, συνυπογράφεται ανάμεσα στον φορέα, τον φοιτητή και το Πανεπιστήμιο, σύμβαση για Πρακτική Άσκηση, με στόχο την τυπική και ουσιαστική κατοχύρωση όλων των συμμετεχόντων στο εν λόγω πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές αμείβονται και ασφαλίζονται, κατά κινδύνου ατυχήματος, από το Πανεπιστήμιο και δεν υπάρχει καμιά οικονομική επιβάρυνση/υποχρέωση από την πλευρά του φορέα υλοποίησής της. Ο μοναδικός στόχος υλοποίησής της σε ιδιωτικούς φορείς είναι η επαφή και εμπειρία των φοιτητών του Τμήματος με την αγορά εργασίας.

Οι Φορείς Υποδοχής αναλαμβάνουν να υποδεχτούν και να εκπαιδεύσουν τους φοιτητές, εξασφαλίζοντας κατάλληλο χώρο και συνθήκες εργασίας και ορίζοντας έναν επόπτη, υπεύθυνο για την ομαλή διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης.

Από 01/01/2014 προκειμένου ένας φορέας να μπορέσει να συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να εγγραφεί στο ΑΤΛΑΣ, Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών ΑΕΙ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η διαδικασία είναι πολύ απλή και γίνεται μέσω της ιστοσελίδας atlas.grnet.gr.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δέσποινα Σδράλη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Επιστ. Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
210 9549217 – dsdrali@hua.gr

Μαρία Γκούσια, Ε.ΔΙ.Π.
Υπεύθυνη Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
210 9549203 – mgousia@hua.gr

Επιστροφή στη Γονική Σελίδα