Το Γραφείο

H Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα, η οποία ως στόχο έχει την επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ της Ανώτατης Εκπαίδευσης και του εργασιακού χώρου. Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στα Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου εξασφαλίζει την ομαλή μετάβασή τους από το χώρο απόκτησης επιστημονικών γνώσεων και προετοιμασίας στο χώρο της εργασίας τους, τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών κλάδων και την πρώτη τους γνωριμία με τους παραγωγικούς φορείς και την αγορά εργασίας.

Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών στα Τμήματα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου υπάρχουν οι εξής βασικοί στόχοι:

η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης.

η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων.

η εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών, όπως διαμορφώνονται στην ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα με αποτέλεσμα την ευκολότερη ένταξη στο παραγωγικό σύστημα της χώρας.

η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης.η πιθανή πρόσληψη των αποφοίτων σε φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ των Τμημάτων του Ιδρύματος και των σχετικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η περαιτέρω συνεργασία.


Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών διεξάγεται, ανάλογα με το κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου, τόσο σε φορείς απασχόλησης του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, όσο και στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται για την ομαλή διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης είναι:

Συμβουλευτική και ενημέρωση σε θέματα Πρακτικής Άσκησης (πραγματοποίηση ατομικών συναντήσεων).

Συνεργασία με εργοδοτικούς φορείς.

Επίβλεψη, συστηματική παρακολούθηση και εποπτεία των ασκουμένων.

Συνεχής ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων του Δικτυακού τόπου, που αφορά τους ασκούμενους και τους φορείς απασχόλησης.

Συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης.

Δικτύωση με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού στα πλαίσια προώθησης της Πρακτικής Άσκησης.

Επιδίωξη θέσπισης συμφωνιών με κλαδικά όργανα και φορείς προώθησης της απασχόλησης σε φοιτητές ΑμεΑ και σε φοιτητές προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Εκπόνηση μελετών.


Το έργο «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους.

Ιδρυματικά Υπεύθυνη

Αναπλ. Καθηγ. Μαρία Γιαννακούλια

Επιστημονικά Υπεύθυνοι

Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής
Αναπλ. Καθηγ. Μαρία Γιαννακούλια

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
Επίκ. Καθηγ. Δέσποινα Σδράλη

Τμήμα Γεωγραφίας,
Επίκ. Καθηγ. Παναγιώτης Αρτελάρης

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής
Επίκ. Καθηγ. Γιώργος Δημητρακόπουλος

Υποστήριξη Π.Α. Τμημάτων

Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής
Αντ. Τσιαφίτσα, Τηλ. 210 9549337

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
Μ. Γκούσια-Ρίζου, Τηλ. 210 9549203

Τμήμα Γεωγραφίας
Ε. Σεφερλή , Τηλ. 210 9549151

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής
Λ. Μήτση, Τηλ. 210 9549444

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Ε. Ανδρικοπούλου, υπεύθυνη Υποστήριξης Γραφείου
Γραφείο 2, κτήριο Φοιτητικής Μέριμνας
Τηλ: 210 9549222
Email: intern@hua.gr

Κ. Φουρίκος, υπεύθυνος Διοικητικής-Γραμματειακής Υποστήριξης Γραφείου

Γραφείο 2, κτήριο Φοιτητικής Μέριμνας

Τηλ: 210 9549223 Email: intern@hua.gr