Οδηγός για την Πρακτική Άσκηση

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου μας στην Πρακτική Άσκηση έχει ως κύριο στόχο την εξοικείωση τους με την απασχόληση και την αγορά εργασίας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς συνδέοντας έτσι την πανεπιστημιακή εκπαίδευση με την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την επιτυχή είσοδο στην αγορά εργασίας.

Οι φοιτητές/τριες ασκούνται για χρονικό διάστημα δύο (02) έως πέντε (05) μηνών (πλήρες ωράριο), ανάλογα με το τι ορίζεται από τον οδηγό σπουδών του εκάστοτε Τμήματος, σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους. Η πορεία της Πρακτικής Άσκησης επιβλέπεται από καθηγητή/τρια του Τμήματός τους.

Προκειμένου ένας/μια φοιτητής/τρια να ξεκινήσει, να υλοποιήσει και να ολοκληρώσει την Πρακτική Άσκηση πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:


Πριν την έναρξη Πρακτικής Άσκησης

  1. Κατάθεση αίτησης συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση στους/στις υπεύθυνους/ες Π.Α. του Τμήματος του/της
  2. Έγκριση συμμετοχής από τους/τις υπεύθυνους/ες Π.Α. του Τμήματος του/της (σύμφωνα με τα εκάστοτε κριτήρια συμμετοχής στην Π.Α. των Τμημάτων)
  3. Επιλογή φορέα υλοποίησης της Π.Α. από λίστα φορέων που δίνεται από το Τμήμα
  4. Κατάθεση δικαιολογητικών εντύπων στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
  5. Υπογραφή σύμβασης Πρακτικής Άσκησης
  6. Εγγραφή στο «ΑΤΛΑΣ, Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών ΑΕΙ» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διαδικασία είναι πολύ απλή και γίνεται μέσω της ιστοσελίδας atlas.grnet.gr


Κατά τη διάρκεια υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης

  1. Φυσική παρουσία στον φορέα υλοποίησης Π.Α. μέχρι την συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού ημερών για την επιτυχή ολοκλήρωση της Π.Α.
  2. Κατάθεση παρουσιολογίου (υπογεγραμμένου από τον/την φοιτητή/τρια και τον/την επόπτη/πτρια φορέα) στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, στο τέλος κάθε μήνα


Κατά την λήξη Πρακτικής Άσκησης

  1. Κατάθεση παραδοτέων στους/στις επόπτες/τριες καθηγητές/τριες που έχουν οριστεί από το εκάστοτε Τμήμα
  2. Κατάθεση εντύπου Λήξης Πρακτικής Άσκησης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Επιστροφή στη Γονική Σελίδα