Πληροφορίες για φορείς Πρακτικής Άσκησης

Οι φοιτητές/τριες ασκούνται για χρονικό διάστημα δύο (02) έως πέντε (05) μηνών (πλήρες ωράριο), ανάλογα με το τι ορίζεται από τον οδηγό σπουδών του εκάστοτε Τμήματος, σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους. Η πορεία της Πρακτικής Άσκησης επιβλέπεται από καθηγητή/τρια του Τμήματός τους.

Κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης, συνάπτεται ανάμεσα στο φορέα και το Πανεπιστήμιο, σύμβαση Πρακτικής Άσκησης με στόχο την τυπική και ουσιαστική κατοχύρωση όλων των συμμετεχόντων στο εν λόγω πρόγραμμα, ενώ στο τέλος της δίνουν στο/η φοιτητή /τρια βεβαίωσης πρακτικής άσκησης.

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές/τριες αμείβονται και ασφαλίζονται, έναντι κινδύνου ατυχήματος, από το Πανεπιστήμιο.

Οι Φορείς Υποδοχής αναλαμβάνουν να υποδεχτούν και να εκπαιδεύσουν τους/τις φοιτητές/τριες, εξασφαλίζοντας κατάλληλο χώρο και συνθήκες εργασίας και ορίζοντας έναν επόπτη, υπεύθυνο για την ομαλή διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης. Ο επόπτης αναλαμβάνει επιπλέον να υπογράψει τα παρουσιολόγια και την βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης.

Ο Φορέας Υποδοχής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναγγείλει την έναρξη της πρακτικής άσκησης του/ης φοιτητή/ριας μέσω της υποβολής του αντίστοιχου εντύπου στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, καθώς επίσης και τη λήξη αυτής ή τυχόν μεταβολή των όρων αυτής.

Από 01/01/2014 προκειμένου ένας φορέας να μπορέσει να συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να εγγραφεί στο ΑΤΛΑΣ, Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών ΑΕΙ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διαδικασία είναι πολύ απλή και γίνεται μέσω της ιστοσελίδας atlas.grnet.gr

ATLAS Logo

Επιστροφή στη Γονική Σελίδα