Τμήμα Γεωγραφίας

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα επιλογής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας. Προσφέρεται σε φοιτητές/τριες που παρακολουθούν τα τρία τελευταία εξάμηνα σπουδών, είτε στο χειμερινό είτε στο εαρινό εξάμηνο. Για να έχει δικαίωμα ένας φοιτητής να επιλέξει την Πρακτική Άσκηση πρέπει να οφείλει έως και 4 μαθήματα μέχρι και το δεύτερο έτος σπουδών. Η ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να γίνει έως και τον Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι δύο (2) μήνες (44 εργάσιμες ημέρες) για φορείς του εσωτερικού και τρεις (3) μήνες για φορείς του εξωτερικού. Υπάρχει η δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριων Γεωγραφίας και σε σχολεία (Ιδιωτικά και Δημόσια).


ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ

 • - Η εφαρμογή στην πράξη της αποκτηθείσας γνώσης, η καλλιέργεια δεξιοτήτων και η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με νέας μορφής ειδικότητες και αντικείμενα αιχμής τόσο της Ανθρώπινης όσο και της Φυσικής Γεωγραφίας.
 • - Να δοθεί η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/ήτριες να βελτιώσουν την κατάρτισή τους σε βασικές γνωστικές περιοχές της επιστήμης της Γεωγραφίας.
 • - Η δημοσιοποίηση των δεξιοτήτων και των εν δυνάμει επαγγελματικών ικανοτήτων των μελλοντικών αποφοίτων του Τμήματος Γεωγραφίας.
 • - Η δυνατότητα ουσιαστικής επαφής των φοιτητών/τριών με τον εργασιακό χώρο.
 • - H εξοικείωση των μελλοντικών αποφοίτων του Τμήματος με την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας ώστε να είναι σε θέση να αναζητήσουν απασχόληση σε τομείς που καλύπτουν τα προσωπικά και επιστημονικά τους ενδιαφέροντα.
 • - H απόκτηση επαγγελματικής συνείδησης από τους/τις φοιτητές/τριες καθώς και η απόκτηση διδακτικής εμπειρίας από τους/τις φοιτητές/τριες με την ευκαιρία που τους παρέχεται για δοκιμαστική διδασκαλία σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης. Έχει ήδη δοθεί η δυνατότητα (από τον Μάιο του 2008) στους απόφοιτους Γεωγράφους συμμετοχής στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για διορισμό τους στη Μέση Εκπαίδευση.


ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ

 • - Μετά τη δήλωση του μαθήματος στη Γραμματεία οι φοιτητές/τριες πρέπει να δηλώσουν με σειρά προτίμησης 3 φορείς από την επικαιροποιημένη (ανά εξάμηνο) λίστα φορέων απασχόλησης.
 • - Έχει προηγηθεί η ενημέρωση φοιτητών/τριων σχετικά με τη φύση και το αντικείμενο κάθε προσφερόμενης θέσης (κυρίως από τους Επόπτες Καθηγητές).
 • - Παράλληλα δηλώνεται σε ειδικό έντυπο αίτησης η προτίμηση του φοιτητή/τριας για τη χρονική περίοδο εκπόνησής της Άσκησης.
 • - Ακολουθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων και η κατανομή των φοιτητών/τριων στις διαθέσιμες θέσεις.
 • - Για κάθε Πρακτική Άσκηση φοιτητή/τριας ορίζεται ένας υπεύθυνος Καθηγητής–Επόπτης που είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας και μαζί με τον υπεύθυνο από τον φορέα ορίζει το αντικείμενο απασχόλησης στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης. Επιπλέον έχει τη συνεχή παρακολούθηση της πορείας της Άσκησης του/της φοιτητή/τριας.
 • - Μετά την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης ο υπεύθυνος από τον φορέα καλείται να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του/της φοιτητή /τριας το οποίο αποστέλλει στον Καθηγητή-Επόπτη ο οποίος λαμβάνοντάς το υπόψη βαθμολογεί τον/την φοιτητή/τρια για το κατ’ επιλογήν μάθημα της Πρακτικής Άσκησης.
 • - Επίσης ο/η φοιτητής/τρια αξιολογεί τον φορέα καταθέτοντας την εμπειρία του από την Πρακτική Άσκηση.

Επιστροφή στη Γονική Σελίδα