ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΠΑ ΤΕΔΔ_2022-23_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

rawpixel-284723-unsplash-min.jpg
rawpixel-284723-unsplash-min.jpg

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση ΤΕΔΔ: οι φοιτήτριες/τες του Τμήματος θα πρέπει να πληρούν δύο προϋποθέσεις σχετικά με την παρακολούθηση μαθημάτων:

α) Προβιβάσιμος βαθμός σε έξι (6) συγκεκριμένα μαθήματα:

- Διατροφική Αξιολόγηση (Γ εξάμηνο)

- Χημεία Τροφίμων (Γ εξάμηνο).

- Κλινική Διατροφή Ι (Ε εξάμηνο)

- Υγιεινή Μονάδων Διατροφής (Ε εξάμηνο)

- Διατροφική Αγωγή (ΣΤ εξάμηνο)

- Κλινική Διατροφή ΙΙ (ΣΤ εξάμηνο)

β) Επιτυχής ολοκλήρωση 30 από το σύνολο των 40 μαθημάτων μέχρι και το 3ο έτος σπουδών (εξαιρουμένων των ξένων γλωσσών), για τη διασφάλιση ενός καλού ακαδημαϊκού υπόβαθρου.

Στον επισυναπτόμενο πίνακα μπορείτε να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών/τριών του Τμήματος ΕΔΔ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Κριτήριο κατάταξης: Ο μέσος όρος των έξι προαπαιτούμενων μαθημάτων.

Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τεκμηριωμένη ένσταση επί των προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης αυτών. Μετά την εξέταση των πιθανών ενστάσεων από τα αρμόδια όργανα, ανακοινώνονται πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Επιστροφή στις Δημοσιεύσεις