Αξιολόγηση των ασκούμενων φοιτητριών/τών
Την καθημερινή παρακολούθηση και αξιολόγηση των ασκούμενων ατόμων φέρουν καταρχάς οι επαγγελματίες υγείας και λοιποί που εργάζονται στους εκάστοτε φορείς της Πρακτικής Άσκησης και είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των φοιτητριών/τών. Σε δεύτερο επίπεδο για κάθε ασκούμενο άτομο ορίζεται μία/ένας επόπτρια/της από το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, προκειμένου να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Φορέα, παρέχοντας καθοδήγηση και εξασφαλίζοντας την εύρυθμη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης. Την τελική ευθύνη της αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου ατόμου σε κάθε τομέα φέρουν τα αντίστοιχα Υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ των τομέων, λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτών και των εποπτών.

Αξιολόγηση από τις/τους ασκούμενες/ους φοιτήτριες/φοιτητές
Τα εκπαιδευόμενα άτομα καλούνται με την ολοκλήρωση της άσκησής τους σε κάθε τομέα να αξιολογήσουν την Πρακτική Άσκηση ως προς τη δομή, την οργάνωση, το περιεχόμενο αλλά και τις συνεργασίες. Καταθέτουν, επίσης, για κάθε τομέα έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τη συνολική τους εμπειρία.

Επιστροφή στη Γονική Σελίδα