Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση

Προκειμένου να κατοχυρωθεί το δικαίωμα συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση του ΤΕΔΔ, οι φοιτήτριες/τες του Τμήματος θα πρέπει να πληρούν δύο προϋποθέσεις σχετικά με την παρακολούθηση μαθημάτων:

α) Προβιβάσιμος βαθμός σε έξι (6) συγκεκριμένα μαθήματα:
- Διατροφική Αξιολόγηση (Γ εξάμηνο)
- Χημεία Τροφίμων (Γ εξάμηνο).
- Κλινική Διατροφή Ι (Ε εξάμηνο)
- Υγιεινή Μονάδων Διατροφής (Ε εξάμηνο)
- Διατροφική Αγωγή (ΣΤ εξάμηνο)
- Κλινική Διατροφή ΙΙ (ΣΤ εξάμηνο)

β) Επιτυχής ολοκλήρωση 30 από το σύνολο των 40 μαθημάτων μέχρι και το 3ο έτος σπουδών (εξαιρουμένων των ξένων γλωσσών), για τη διασφάλιση ενός καλού ακαδημαϊκού υπόβαθρου,

Η υποβολή των αιτήσεων για ένταξη στην Πρακτική Άσκηση γίνεται με την κατάθεση στο Γραφείο Πρακτικής του Τμήματος της αναλυτικής βαθμολογίας του ενδιαφερόμενου ατόμου, έπειτα από σχετικό κάλεσμα λίγο πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

Επιστροφή στη Γονική Σελίδα