Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου έχει ενσωματώσει την Πρακτική Άσκηση στο Πρόγραμμα Σπουδών του από την ίδρυσή του.

Αρχικά, λάμβανε χώρα στα Νοσοκομεία σε 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε φορείς της Κοινότητας, αλλά λόγω εκπαιδευτικών δυσκολιών περιορίστηκε και πάλι μόνο στα Νοσοκομεία, μέχρι και το 2010. Από τότε, σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της Πρακτικής Άσκησης ήταν η θεσμοθέτησή της στα Νοσοκομεία, με την έκδοση σχετικού ΦΕΚ (ΦΕΚ 403/09.04.2010, τ. Δεύτερο, διατίθεται στην: www.et.gr), καθώς και η επέκτασή της σε χώρους μαζικής εστίασης (Επιχειρήσεις του Κλάδου Τροφίμων) και σε φορείς της Κοινότητας, υλοποιώντας τελικά προβληματισμούς και συζητήσεις στις Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής, σύμφωνα και με τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συλλόγων Διαιτολόγων (European Federation of Associations of Dietitians, EFAD, www.efad.org).

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος έχει υποστηριχτεί από τα αντίστοιχα έργα ΕΣΠΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. 2007-2013) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Επιστροφή στη Γονική Σελίδα