Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης ανά τομέα

Υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ τομέων
Επικεφαλής της οργάνωσης και του συντονισμού της Πρακτικής Άσκησης σε κάθε τομέα είναι μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής. Τα υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ κάθε τομέα οργανώνουν και συντονίζουν την διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης, βρίσκονται σε τακτική επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους στην Πρακτική Άσκηση, μεσολαβούν για την επίλυση προβλημάτων και είναι διαθέσιμα για επικοινωνία σχετικά με θέματα Πρακτικής Άσκησης. Τέλος, είναι υπεύθυνα για την τελική βαθμολογική αξιολόγηση των ασκούμενων ατόμων, έπειτα από συναξιολόγηση των σχετικών στοιχείων από τους εκπαιδευτές/επόπτες στους συνεργαζόμενους φορείς και το μέλος της εποπτείας και ανασκόπηση του ατομικού φακέλου κάθε ασκούμενου.

Τα υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ ανά τομέα Πρακτικής Άσκησης είναι:

Νοσοκομεία:
Μαρία Γιαννακούλια, Καθηγήτρια (2109549 175, myianna@hua.gr)
Μερόπη Κοντογιάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (2109549 359, mkont@hua.gr)

Κοινότητα:
Ιωάννης Μανιός, Καθηγητής (2109549 156, manios@hua.gr)

Σκενδέρη Αικατερίνη, ΕΔΙΠ (210-9549177, ksken@hua.gr )

Επιχειρήσεις Κλάδου Τροφίμων:
Γεώργιος Μπόσκου, Αναπληρωτής Καθηγητής (2109549 311, gboskou@hua.gr)
Ανδριάνα Καλιώρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (2109549 226, akaliora@hua.gr)


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός Νοσοκομείου στην Πρακτική Άσκηση είναι να διαθέτει οργανωμένο Τμήμα Διατροφής. Οι φοιτήτριες/τές στον χώρο του εκάστοτε νοσοκομείου αναμένεται να εκπαιδευτούν σε όλα τα στάδια της διατροφικής φροντίδας των ασθενών. Η εκπαίδευσή τους είναι μια εισαγωγή για τη συμπεριφορά τους ως επαγγελματίες, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και ως μέλη μιας ευρύτερης ομάδας φροντίδας ασθενούς στο επαγγελματικό πια περιβάλλον. Συγκεκριμένα, το έργο των ασκούμενων κατά την Πρακτική Άσκηση στα νοσοκομεία περιλαμβάνει την εκπαίδευσή τους στις εξής θεματικές ενότητες:

Διαδικασία διατροφικής φροντίδας στις κλινικές και τα εξωτερικά ιατρεία, όπου οι φοιτητές εκπαιδεύονται στα παρακάτω:
- εκτίμηση των διατροφικών αναγκών των ασθενών με την κατάρτιση πλήρους ιστορικού που θα περιλαμβάνει τόσο την αξιολόγηση των διαιτητικών συνηθειών και της συμπεριφοράς του ασθενούς, όσο και ανθρωπομετρικές, κοινωνικές και ιατρικής φύσεως πληροφορίες.
- απόκτηση ικανοτήτων επικοινωνίας και αποτελεσματική διεκπεραίωση της διαδικασίας της αξιολόγησης.
- σχεδιασμό κατάλληλης διατροφικής παρέμβασης
- εφαρμογή αποτελεσματικών τεχνικών εκπαίδευσης και παρέμβαση
- γραπτή τεκμηρίωση όλων των σταδίων της διαδικασίας της διατροφικής περίθαλψης και επαρκή καταγραφή των στοιχείων αυτών στο φάκελο του ασθενούς.

Επισιτιστικό σύστημα, όπου τα ασκούμενα άτομα εκπαιδεύονται στα:
- διαδικασία παραγγελίας τροφίμων
- οργάνωση της παραλαβής τους
- κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης των τροφίμων
- ασφαλή επεξεργασία και εγκαταστάσεις μαγειρέματος (εάν το νοσοκομείο διαθέτει δικά του μαγειρεία)
- σύστημα μεταφοράς τροφίμων στους θαλάμους.

Διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Διατροφής, όπου τα ασκούμενα άτομα εκπαιδεύονται σε όσες δραστηριότητες είναι απαραίτητες για τη διοικητική υποστήριξη της εργασίας των διαιτολόγων στα νοσοκομεία, και επιπλέον στα:
- καθημερινή επαφή και αλληλεπίδραση τόσο με το προσωπικό του Τμήματος Διατροφής, όσο και με το υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου
- ορθή διαχείριση χρόνου, πηγών και προσωπικού, και αποτελεσματική συνεργασία με τη δομή του οργανισμού.


ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ως προς τον τομέα της Κοινότητας, οι φοιτήτριες/τές πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση σε φορείς με χαρακτήρα δημόσιας υγείας, όπως είναι παιδικοί σταθμοί (δημόσιοι ή ιδιωτικοί), χώροι φροντίδας ηλικιωμένων, διαιτολογικά γραφεία, γυμναστήρια. Αναμένεται να εμπλακούν ή να οργανώσουν κάποια στάδια της διαδικασίας διατροφικής φροντίδας εστιάζοντας και στην προαγωγή της υγείας, πέρα δηλαδή από την ενασχόληση τους με τις ομάδες αυτές πληθυσμού ως μεμονωμένα κλινικά περιστατικά, όπως γίνεται στα νοσοκομεία. Καθώς σε αυτούς τους φορείς υποδοχής συνήθως δεν εργάζεται κάποιος επαγγελματίας διαιτολόγος, τα ασκούμενα άτομα δεν εκπαιδεύονται στην καθημερινή εργασία που επιτελεί ο διαιτολόγος, όπως συμβαίνει με τα νοσοκομεία, αλλά σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν τη σίτιση και τη διατροφική φροντίδα των ομάδων ενδιαφέροντος, σε δύο ίσως προτεινόμενα επίπεδα, αφενός της αξιολόγησης της τρέχουσας κατάστασης, αφετέρου της σύνταξης προτάσεων βελτίωσης.

Για παράδειγμα, σε ένα ίδρυμα όπου τα άτομα σιτίζονται (π.χ. γηροκομείο ή παιδικός σταθμός), οι περιοχές πιθανού ενδιαφέροντος ή/και εμπλοκής-παρέμβασης περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

-σύστημα παραγγελίας τροφίμων
-ποιότητα πρώτων υλών
-αποθήκευση τροφίμων
-επεξεργασία τροφίμων και γευμάτων
-σερβίρισμα γευμάτων και τραπεζαρία

Κατάρτιση διαιτολογίων και προσφερόμενα γεύματα, με έμφαση στα εξής:
- αριθμό και κατανομή προσφερόμενων γευμάτων
- ποσοστό κάλυψης των θερμιδικών αναγκών της ηλικιακής ομάδας ενδιαφέροντος
- θρεπτική αξία των γευμάτων
- εξασφάλιση ποικιλίας τροφίμων, τόσο σε επίπεδο ομάδων τροφίμων όσο και εντός της κάθε ομάδας τροφίμων
- ενσωμάτωση εποχιακών ειδών
- συνολική ποιότητα του διαιτολογίου

Κατάρτιση ειδικών διαιτολογίων, ανάλογα με παθολογικές καταστάσεις, πολιτισμικές ή άλλες ιδιαιτερότητες αποδοχή των γευμάτων από τα άτομα ενδιαφέροντος, με εστίαση στα:
- αξιολόγηση της διαιτητικής πρόσληψης των ατόμων εντός του ιδρύματος
- αξιολόγηση της συνολικής ημερήσιας διαιτητικής πρόσληψης των ατόμων
- αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόμενων γευμάτων, όπως γίνεται αντιληπτή από τα άτομα ενδιαφέροντος
- καταγραφή προτεινόμενων αλλαγών.

Στη συνέχεια, και έπειτα από την κατάλληλη επεξεργασία των συλλεχθέντων δεδομένων, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν να εμπλακούν στη σύνταξη προτάσεων βελτίωσης των παρεχόμενων διαιτητικών υπηρεσιών, σε όλες τις προαναφερθείσες παραμέτρους.

Επιπλέον, τα ασκούμενα άτομα μπορούν να εμπλακούν και στη διατροφική εκπαίδευση των ομάδων ενδιαφέροντος, προάγοντας τον ισορροπημένο τρόπο διατροφής και διαιτητικής συμπεριφοράς, με:
- χρήση μέσων κατάλληλα προσαρμοσμένων για την ηλικία των ατόμων
- εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών αλλαγής διαιτητικής συμπεριφοράς
- βιωματική επεξεργασία του εκάστοτε θέματος
- ανάθεση στα άτομα μικρών εργασιών και παροχή ανατροφοδότησης
- παροχή γνώσεις σχετικών με τα διατροφικά θέματα που ενδιαφέρουν τις εκάστοτε ομάδες.


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η δράση της Πρακτικής Άσκησης σε Επιχειρήσεις Τροφίμων περιλαμβάνει την άσκηση των

φοιτητριών/τών σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με την προμήθεια, μεταποίηση και διακίνηση προϊόντων τροφίμων. Αυτές μπορεί να είναι Επιχειρήσεις Παραγωγής Τροφίμων (food production), Επιχειρήσεις Εστίασης (food service), ακόμη και Επιχειρήσεις Λιανικής πώλησης (food retailing). Όλες οι εταιρείες τροφίμων πρέπει να έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα HACCP (νομική απαίτηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004/ΕΕ). Σημαντικό είναι να έχουν οργανόγραμμα και σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Οι Επιχειρήσεις Παραγωγής Τροφίμων μπορεί να είναι εταιρείες που παράγουν τρόφιμα για διάθεση με τη δική τους επωνυμία ή για λογαριασμό τρίτων. Ως κριτήριο επιλογής ορίζεται δύναμη προσωπικού μεγαλύτερη από 50 άτομα και δυναμικότητα παραγωγής μεγαλύτερη από 1000 μονάδες την ημέρα. Στις επιχειρήσεις αυτές οι φοιτήτριες/τές ασκούνται στους ακόλουθους τομείς: (α) βασική παραγωγική διαδικασία, (β) έλεγχο και διαχείριση προμηθειών, (γ) διαχείριση παραγωγής και συσκευασίας τροφίμων, (δ) εργαστήρια ελέγχου ποιότητας, (ε) διακίνηση τελικών προϊόντων, (στ) διαχείριση HACCP και διασφάλιση ποιότητας, (ζ) μάρκετινγκ και υποστήριξη πελατών, (η) έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Οι Επιχειρήσεις Εστίασης μπορεί να είναι ξενοδοχεία και εταιρείες τροφοδοσίας (catering). Τα ξενοδοχεία είναι κατά προτίμηση 4* με έναν τουλάχιστον χώρο εστίασης και δυναμικότητα πάνω από 300 κουβέρ την ημέρα. Στις επιχειρήσεις αυτές οι φοιτήτριες/τές μπορούν να ασκηθούν στη διεύθυνση F&B (food and beverage), και συγκεκριμένα στους τομείς που αφορούν (α) σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων εδεσματολογίων και υπηρεσιών εστίασης γενικότερα, (β) έλεγχο και διαχείριση προμηθειών, (γ) διαχείριση παραγωγής γευμάτων και εξυπηρέτησης πελατών, (δ) διαχείριση HACCP και διασφάλιση ποιότητας, (ε). μάρκετινγκ και υποστήριξη πελατών.

Οι Επιχειρήσεις Λιανικής Πώλησης μπορεί να είναι εταιρείες που διαθέτουν δικούς τους χώρους εξυπηρέτησης (outlets) ή παρέχουν εξυπηρέτηση στον χώρο του πελάτη με δυναμικότητα σε αριθμό παρεχόμενων τροφίμων και ποτών πάνω από 1000 είδη την ημέρα. Εξαιρούνται από τον κανόνα αυτό εταιρείες με ιδιαίτερο διαιτολογικό σκεπτικό στα παρεχόμενα γεύματα. Στις επιχειρήσεις αυτές μπορούν οι φοιτήτριες/τές να ασκηθούν στους τομείς: (α) σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων εδεσματολογίων και υπηρεσιών εξυπηρέτησης, (β) έλεγχος και διαχείριση προμηθειών, (γ) διαχείριση παραγωγής γευμάτων, (δ) εγκατάσταση εξυπηρέτησης πελατών, (ε) διαχείριση HACCP και διασφάλιση ποιότητας, (στ), μάρκετινγκ και υποστήριξη πελατών (ζ) σχεδιασμός και εγκατάσταση νέας μονάδας εξυπηρέτησης.


ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Στον σύνδεσμο https://eclass.hua.gr/courses/DIET166/ στο eclass υπάρχει όλο το πληροφοριακό υλικό

Επιστροφή στη Γονική Σελίδα